Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών θέσεων Διευθυντή/Διευθύντριας στον ΜOMus

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟ MOMus-ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ,

ΤΟ MOMus-ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΑΙ ΤΟ MOMus-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ 

 

Δημοσιεύτηκε και είναι σε εξέλιξη η διεθνής δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων τριών διευθύνσεων του ΜΟΜus- Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Oι προσκλήσεις αφορούν σε τρία μουσεία του ΜΟΜus: το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης & Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και το  Πειραματικό Κέντρο Τεχνών. Τα πλήρη κείμενα των ανακοινώσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.momus.gr και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι στις 4 Οκτωβρίου 2021.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@momus.gr με παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου και θέμα/ένδειξη Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας του (ονομασία μουσείου)

 

Ακολουθεί το κείμενο-περίληψη της ανακοίνωσης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 14 παρ. 5 του ν. 4572/2018 “Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 188).

2. Την ανάγκη διορισμού με τετραετή θητεία του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του (α) Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Θεσσαλονίκης-Συλλογής Κωστάκη, (β) Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και (γ) Πειραματικού Κέντρου Τεχνών, σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4572/2018

Απευθύνει

ΤΡΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης και μίας (1) θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που λειτουργούν ως επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες σε επίπεδο Διεύθυνσης του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus), καθώς και μίας (1) θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος.  Όλες οι θέσεις είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τετραετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη θητεία.

 

1.  Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει και τα προβλεπόμενα από τον νόμο και την κάθε Πρόσκληση προσόντα. Πιο συγκεκριμένα:

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε τα εξής τουλάχιστον προσόντα:

(Α) υποψήφιοι/ες για τη θέση Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης

I.   Πτυχίο А.Е.I.

II. Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ιδίως στην ιστορία ή θεωρία της τέχνης ή στην αισθητική ή στην πολιτισμική ιστορία ή στην πολιτιστική διαχείριση ή στη μουσειολογία.

III.  Πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη  επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε θέματα εικαστικής και μουσειακής πολιτικής σε Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, ή άλλο συναφές επιστημονικό ή ερευνητικό κέντρο με αντικείμενο την τέχνη του μοντερνισμού ή/και την τέχνη γενικότερα, ή στο πλαίσιο ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας ή συνδυασμός αυτών.

IV. Πολύ καλή γνώση, εκτός της ελληνικής και της αγγλικής, μίας ακόμη τουλάχιστον γλώσσας ενώ εκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση της ρωσικής γλώσσας.

(Β) Υποψήφιοι/ες για τη θέση Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

(Γ)  Υποψήφιοι/ες για τη θέση Διευθυντή/Διευθύντριας του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών

I.  Πτυχίο А.Е.I.

II. Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ιδίως στην ιστορία ή θεωρία της τέχνης ή στην αισθητική ή στην πολιτισμική ιστορία,

III. Πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη  επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μουσειακής πολιτικής και διοργάνωσης εκθέσεων σύγχρονης τέχνης.

IV.  Πολύ καλή γνώση, εκτός της ελληνικής και της αγγλικής, μίας ακόμη τουλάχιστον γλώσσας.

 

2. Yποψήφιος/α για τις θέσεις αυτές μπορεί να είναι και μόνιμος/η υπάλληλος του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα από το πρώτο εδάφιο προσόντα.

3.  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα υπόδειγμα του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του MOMus

-  Πρόταση-Υπόμνημα όπου θα συνοψίζει το όραμα του/της υποψηφίου/ας για το μουσείο στο οποίο υποβάλλει υποψηφιότητα

- Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των προβλεπόμενων στην Πρόσκληση κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συμφερόντων.

4. Για την έγκυρη υποβολή υποψηφιοτήτων δεν απαιτείται η επισύναψη ή προσκόμιση τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων ή άλλων επίσημων εγγράφων ή στοιχείων που πιστοποιούν τη συνδρομή των προσόντων ή την ανταπόκριση του υποψηφίου σε άλλο κριτήριο επιλογής της Πρόσκλησης. Προκειμένης ωστόσο της αξιολόγησής τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επισημάνει κατάλληλα στο βιογραφικό τους σημείωμα τους τίτλους, βεβαιώσεις ή άλλα τέτοια έγγραφα. Τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή προσόντων ή ανταπόκρισή σε κριτήρια επιλογής της Πρόσκλησης, εφόσον δεν αναφέρονται σαφώς και συγκεκριμένα στο βιογραφικό σημείωμα, δεν πρόκειται να ληφθούν υπ' όψιν για την αξιολόγηση υποψηφίου, ακόμη και αν προσκομιστούν αργότερα.

5. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 4η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23:59:59.

6. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@momus.gr με παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου. Στο θέμα θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:

Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας του (ονομασία μουσείου)

7. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του κάθε μουσείου διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων από το Δ.Σ. του Οργανισμού και με τη γνωμοδότηση πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης.

8. Η αξιολόγηση διενεργείται με τη μοριοδότηση κάθε υποψηφίου/ας, βάσει ειδικότερων κριτηρίων που αφορούν (α) τα επιστημονικά προσόντα, και (β) την επαγγελματική εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης.

9. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α. (www.culture.gov.gr)  και του ΜΟΜus (www.momus.gr). Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί στη Διαύγεια, σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε διεθνή ιστότοπο με θέμα συναφές με την ιστορία της τέχνης και τις εικαστικές τέχνες.

 

 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια